­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De leiding van de Protestantse Gemeente

Samenstelling
Zoals het geval is bij alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland wordt ook de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen geleid door de plaatselijke kerkenraad.
De kerkenraad omvat 23 ambtsdragers. Naast 2 predikanten zijn er 9 ouderlingen, 4 ouderling kerkrentmeesters en tevens nog 8 diakenen. Bij andere sub-ingangen in het hoofdmenu Informatie van de website kan men vinden wat de taak is van deze vrijwilligers.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar gekozen uit en door de gemeenteleden met de mogelijkheid van 1, 2 of 4 jaar verlenging. Predikanten worden als regel voor een onbepaalde tijd beroepen door de plaatselijke gemeente.

Een aantal leden van de kerkenraad maken tegelijk deel uit van één van de beide Locatieraden, respectievelijk rond de Ontmoetingskapel in Maarn en rond de Dorpskerk in Maarsbergen.

Verantwoordelijkheden
De uitvoering van maatregelen en activiteiten liggen niet bij de kerkenraad. Zo is de kerkenraad wel verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente maar vertrouwt zij de verzorging daarvan toe aan het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zo ligt binnen de in de kerkenraad vastgestelde kaders, de uitvoering van de erediensten en van het pastoraat in handen van de twee Locatieraden en de Pastorale Raad. Al de genoemde colleges en raden stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad en doen regelmatig verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. Voor het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een ZWO-commissie als commissie van bijstand gevormd. Deze werkt nauw samen met de diaconie.

De kerkenraad is op 26 september 2021 als volgt samengesteld:

Predikanten
Ds Andries den Besten, voor 40% werkzaam met aandachtsgebied Dorpskerk

Ds Mariëlle Jochemsen, voor 80% werkzaam met aandachtsgebied Ontmoetingskapel

Ouderlingen met speciale taak
Erik Somsen, voorzitter kerkenraad

Iris Casteren van Cattenburch, scriba
Mechteld van de Beld, met speciale opdracht “voorzitter locatieraad Maarn”
Jaap van 't Hoog, met speciale opdracht "voorzitter locatieraad Maarsbergen"

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Dorpskerk
Nel van Wolfswinkel

Anneke den Besten

Pastorale ouderlingen, aandachtsgebied Ontmoetingskapel
Leo Grasman
Cindy Amersfoort
karin Schoonhoven
Mechteld van den Beld
Tertia Huyser, met speciale aandachtsgebied jeugd

(er zijn ook zeven coördinatoren van buurtteams, maar zij hebben geen zitting in de kerkenraad, maar wel in de pastorale raad)

College van diakenen
Voor Maarn:
Hanna van den Berg

Tineke van Ravesteijn, voorzitter
Saskia Romeijn
Jeanette Breekveldt
Voor Maarsbergen:
Jaap Toet, secretaris

Lien Odijk
Annemieke de Ridder
Akke Koornneef

Hans Donker, penningmeester (buiten de kerkenraad)

College van Kerkrentmeesters
Ouderling kerkrentmeesters:

Erwin Amersfoort, voorzitter
Jaap van 't Hoog
Henk Rommers
Dick Veldhuizen

Kerkrentmeesters
(buiten de kerkenraad)

Caroline Berg, secretaris
André Turkesteen, beheer kerkgebouwen 
Arjen Beitler, beheer kerkgebouwen
Gert Jan van Soomeren, penningmeester

Nog enige toelichting:
In de kerkenraad zijn vanaf 2017 de volgende zaken afgesproken:
De voltallige kerkenraad komt 4 maal bijeen zij vormt het algemeen bestuur.
De kleine kerkenraad komt 4 a 6 maal bijeen, zij vormt het dagelijks bestuur en is samengesteld uit 10 personen die evenredig over de beide lid kerken verdeeld zijn.
Het moderamen bestaat uit de beide predikanten, voorzitter en scriba, zij stellen de agenda samen voor vergaderingen van de (kleine) kerkenraad.
Vanuit de groep ouderlingen is er iedere zondag iemand beschikbaar die als ouderling van dienst functioneert en een tweede ouderling die de liturgieën en gemeentebrieven uitdeelt. Elke zondag heeft ook een diaken dienst voor de diaconale mededelingen en voor de inzameling van de gaven samen met een vrijwilliger.

 

­